×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

آئین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان


اصلاحیه تصویبنامه شماره 73286 ت 362 مورخ 1367 5 13


اصلاحیه تصویبنامه شماره 4440 ت 306 مورخ 1367 4 28


آئین نامه استخدامی سازمان حسابرسی


آئین نامه اجرائی ردیف 14 بند «الف» تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور موضوع اعتبار ردیف 108502 قانون مزیور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیف (108502) قانون بودجه سال 1367 کل کشور موضوع بند (16) قانون مزبور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 4506 ت 92 مورخ 1367 02 24


آئین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی برای سفرهای خارج از کشور


آئین نامه اجرائی جزء «د»بند13 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367


تصویبنامه راجع به تشکیل هیئتی زیر نظر دفتر خدمات حقوقی بین المللی بمنظور حصول اطمینان از صحت ترجمه متون عهدنامه ها و کنوانسیونها و مقالهنامه ها و قراردادها و موافقتنامه ها


آئین نامه فروش بلیط ریالی هواپیما برای سفرهای خارج از کشور


آئین نامه اجرائی موضوع بند 1و3تبصره3قانون بودجه سال1367کل کشوراز طریق بانکهای استان وبانک کشاورزی


تصویبنامه راجع به مصوبه شماره1106 ت7- 1367 01 22


آئین نامه اجرائی جزء«الف» بند13تبصره 12فانون بودجه سال1367


آئین نامه اجرائی موضوع بند19تبصره12قانون بودجه سال 1367کل کشور


آئین نامه اجرائی بند«9»تبصره 3قانون بودجه سال 1367کل کشور


آئین نامه اجرائی جزءج بند13تبصره12قانون بودجه سال1367


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده2آئین نامه اجرائی ماده35 اصلاحی موضوع تصویبنامه شماره 6086 - 1364 5 9


آئین نامه اجرائی تبصره 23قانون بودجه سال1367کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه هزینه کردن اعتبارات بند8از قسمت«الف»تبصره15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور