×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی مواد 26 و 27 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی


تصویبنامه در مورد میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سال 1375


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1374


اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


اصلاح تصویبنامه میزان خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی


آئین نامه اجرائی بند «ج» تبصره (22) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه در خصوص واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ضوابط چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت که با هیاتهای اجرائی و نظارت بر انتخابات دوره مجلس شورای اسلامی همکاری می کنند


تصویبنامه راجع اضافه شدن بند 8 به دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


اصلاح تصویبنامه شماره 63562 ت 12510 ـ هـ مورخ 1374 05 22


آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از خدمات استفاده کارکنان دستگاههای و پرداخت حق الزحمه اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در سال 1374


تصویبنامه در مورد لغو مصوبه اصلاح حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاهها


آئین نامه اجرائی تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای جابجایی اعتبارات سال 1374 طرحهای عمرانی


آئین نامه اجرائی بند «ط» تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند ک تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند


تصویبنامه راجع به کلیه وجوهی که شرکتهای تحت پوشش و تابع وزارتخانه ها و موسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی پرداخت کرده اند