×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

درشرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگربه موجب سندرسمی


قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضاء مجاز شرکت معتبرخواهد بود


در شرکت تعاونی خروج عضو از شرکت اختیاری است و به آنچه محتاج تصویب هیئت مدیره می باشد اتخاذ تصمیم نسبت به اخراج عضو است


درخواست یکی از شرکاء با دلایلی که مورد قبول محکمه قرار گیردازموجبات انحلال شرکت است


محکومیت جزائی اعضاء هیئت مدیره شرکت تجاری فاقد اثرکیفری است و موجب انحلال شرکت نمیتواندباشد


صدور چک به عنوان حسن انجام کار بوده است


چگونگی رابطه اولین دارنده چک با صادرکننده آن ، موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمیباشد


اعلام عدم مسئولیت حقوقی مدیران شرکت در قبال خواهان باتوجه به صحت صدور چک مستند دعوی بی وجه است


با توجه به محتویات پرونده ، امانی بودن چک مستند دعوی یا بی اعتباری آن احراز نمی شود لذاصادرکننده درمقابل دارنده آن مسئول است


اسناد تجاری که چک نیز ازجمله آنهامیباشد به صرف ظهرنویسی قابل انتقال بوده وتردید در امضائات ظهرنویسان فاقد وجاهت قانونی است


انتقال چک به وسیله ظهرنویسی معمول است و چک باید به امضاء ظهرنویس برسد


چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه درنزد محال علیه دارد مسترد یا به دیگری واگذار می نماید


با فرض صحت ادعا(دادن پول به پدر تجدیدنظرخوانده وگرفتن چکها) دلیلی بر ماذون بودن گیرنده وجه از ناحیه تجدیدنظرخوانده ابراز نگردیده است


دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محقق محسوب می شود


ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه و درخواست رسیدگی به دلایل که در این مرحله به آن تمسک جسته بالحاظ اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی به دعوی نمی نماید موجه نیست


حکم دادگاه دراصل خواسته ابرام ولی در قسمت رد خسارات به لحاظ مخالفت با قانون مطالبات بانکهامصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نقض می شود


این ادعا که من به عنوان شاهد پشت سفته راامضاءکرده ام موجه نیست


مطالبه خسارت بر طبق قانون مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام


به حکایت فتوکپی سفته ها متعهد پرداخت وجه سفته ها دو نفر می باشند که ظاهرا تعهد پرداخت آنان نسبت به پرداخت وجه سفته ها بالمناصفه است زیرا در اوراق مزبورخواندگان تعهد تضامنی نکرده اند


شعبه دیوان عالی ، ضمن تکلیف اتیان سوگند به خواهان وادای سوگند از ناحیه او با توجه به اعتراف خوانده به انتساب امضای ذیل سفته به نامبرده ، رای به محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته صادر نموده است