×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمت تمام وقت استادان دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و شاغلان رشته های وابسته


لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در قیمت واحد بهای گوشت مصرفی شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به بازنشستگی تیمسار سرتیپ عزت الله ممتاز


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه هائیکه توسط دفتر معاملات مسکن انجام میپذیرد


لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهائیکه ملی شده و یا توسط دولت برای آنها سرپرست و یا مدیر تعیین شده است


لایحه قانونی راجع به راه اندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام و یا تعطیل شده و همچنینی طرحهای ساختمانی نیمه تمام مربوط به بخش خصوصی ، بنیاد مستضعفان و یا سازمانهای ملی دیگر


لایحه قانونی راجع به اجازه به وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکتها و مؤسسات تجاری ، خدماتی ، تولیدی


لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان دوره مالی منتهی به پایان سال 58 بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده


لایحه قانونی راجع به استخدام آقای مصطفی ابراهیمی بدون رعایت تشریفات استخدامی


با فاحش بودن اختلاف قیمت مورد معامله خیار غبن ثابت میشود


برفرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است


کارمندان خرید خدمت مشمول قانون کار نبوده و حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد ولذا سازمان تامین اجتماعی باید وجوه اخذشده از این بابت رامسترد نماید


مستاجر مورد اجاره میتواند با ارسال اظهارنامه رفع تصرف متصرف را براساس قانون جلوگیری از تصرف عدوانی درخواست نماید و در این صورت متصرف محکوم به رفع تصرف میشود


قصاص نفس مجازات قاتلی است که مرتکب قتل عمدی می شود


ادعای معامله صوری


تنفیذ حکم قصاص با پرداخت نصف دیه به قاتل


تنفیذ حکم قصاص در مورد قتل عمدی


قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب


قانون اصلاح تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون تمدید مدت آزمایشی قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374