×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به اعتبار هزینه های اجرای طرحها و پروژه های فوری و ضربتی استان بلوچستان و سیستان


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی


آئین نامه مأموریت کارکنان دولت درمراکز تهیه و توزیع کالا و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی


لایحه قانونی راجع به وضع استخدامی آن دسته از کارکنان بیمارستانهائیکه به دانشگاههای کشور واگذار شده یا میشوند


لایحه قانونی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته اند


لایحه قانونی اجازه ادامه خدمت آقایان دکتر علی شریعتمداری و دکتر جعفر شعار


لایحه قانونی مصرف اعتبارات سازمان ملی سواد آموزی در سال 1358


لایحه قانونی دائر برتأیید عمل دولت در مورد توقف عملیات ساختمانی نیروگاههای اتمی بوشهر و اهواز


لایحه قانونی تأمین منابع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق


لایحه قانونی راجع به مهلت های مرور زمان مطالبه کسر واضافه دریافتی موضوع ماده 16 قانون امور گمرکی و مرور زمان ترخیص کالا موضوع لایحه قانونی تفسیر ماده مذکور


لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق


لایحه قانونی راجع به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت اجرای طرح ایجاد بازار موقت فرش دستی ایران


لایحه قانونی راجع به پروتکل نهائی همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دوتبصره به قانون تملک آپارتمانها


لایحه قانونی راجع به نحوه بهره برداری از ومعادن کشور


لایحه قانونی راجع به انتقال اموال منقول و غیر منقول و بودجه دانشسرای عالی فنی کرمان به دانشگاه کرمان


لایحه قانونی ایجاد سازمان خدمات هلیکوپتری و هواپیمائی


لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده


لایحه قانون راجع به بخشودگی عوارض معوقه نوسازی آن قسمت از اراضی که بموجب لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصرف دولت درآمده اند


لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران درسراسر کشور و میزان آن