×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه هزینه های بالاسری و خدمات آماده سازی زمین و تأسیسات زیر بنائی اراضی واگذاری از طرف سازمان عمران اراضی شهری


لایحه قانونی الحاق موادی به لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج دولت


لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها بوزارت کشاورزی عمران روستائی و بانکهای وابسته محول میشود


لایحه قانونی راجع به تعیین روز ملی جمهوری ایران


لایحه قانونی الحاق چهار تبصره به (( لایحه قانونی واگذاری مرغداریهای احداثی سازمان عمران قزوین ومستحدثات مربوط به آن ))


لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت دستمزد کارگران از محل ضمانتنامه های ضبط شده پیمانکاران درمواردیکه بعلت عدم انجام تعهدات از جانب پیمانکاران درمواردیکه بعلت عدم انجام تعهدات از جانب پیمانکاران قرار داد مربوط فسخ میشود


لایحه قانونی راجع به بازنشستگی ژاندارم یکم متوفی علی انتظاری


لایحه قانونی راجع به اراضی مربوط به شرکت تعاونی مصرف ومسکن کارکنان راه آهن دولتی ایران


لایحه قانونی راجع به معافیت کلیه اتباع ایران مقیم درکشورهای خارج که جهت تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه وارد ایران میشوند از پرداخت عوارض قانونی خروج از کشور


لایحه قانونی راجع به استفاده از وجود آقای دکتر نارایان شنکا رشوکلا تبعه هندوستان


لایحه قانونی راجع به انتقال کلیه سهام شرکت شیلات جنوب ایران بوزارت کشاورزی وعمران روستائی واختیارات وزیر کشاورزی وعمران روستائی درمورد تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مزبور


لایحه قانون راجع به ترخیص دویست دستگاه ماشین گذرنامه نویسی متعلق به وزارت امور خارجه با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی


لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی


لایحه قانونی راجع به عضویت نماینده شورایعالی بانکها درهیئت حل اختلافات مستخدمین بانکها


اصول ومبانی سیاستهای تحقیقاتی مسایل زنان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380 01 28


تصویبنامه درخصوص روشهای مصالحه مربوط به بازسازی مناطق جنگزده


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون معلمان پزشکان و پیراپزشکان وظیفه


ضوابط نقل وانتقال حق و بیمه وکسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه