×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به پرداخت مابه التفاوت حاصله در مورد مستخدمینی که طبق ماده 79 مقررات قانون استخدام شرکتهای دولتی به رسمی تبدیل وضع یافته اند


لایحه قانونی راجه به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 أئین نامه مالی شهرداریها


لایحه قانونی الحاقی به قانون نظام پزشکی


لایحه قانونی اجازه استفاده از خدمت آقای حسن متخاوری کارمن بازنشسته نخست وزیری بصورت خرید خدمت


لایحه قانونی راجع به استخدام کادر مورد نیاز اداره کل راه و ترابری استان کردستان


لایحه قانونی راجع به استخدام کارشناسان و کمک کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی فرهنگ و تمدن اسلامی


لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی


لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن بعمل آمده است


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به هیئت سرپرستی زندانهای کشور


لایحه قانونی راجع به ساختمان و وسائل و تأسیسات و تعیین تکلیف پرسنل پارک هتل


لایحه قانونی راجع به هماهنگی و تمرکز و ادغام سازمان بودجه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی علمی و ایجاد مرکز ملی تحقیقات علمی


لایحه قانونی اضافه نمودن چهار تبصره به ماده یک لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و تأسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین و اصلاح ماده 5 قانون مزبور


لایحه قانونی راجع به ادغام سازمانهای آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی و دفاع غیر نظامی در سازمان بسیج ملی


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت احداث مدارس کشور


لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی – صنعتی – کشاورزی و خدماتی


لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان )


لایحه قانونی راجع به تأمین گوشت مصرفی کشور


لایحه قانونی راجع به تشویق و حمایت مبتکرین و مخترعین


لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی


لایحه قانونی شمول قانون مربوط به پاکسازی به کانون های کارشناسان رسمی وزارت دادگستری