×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به اجاره تأمین سرمایه بمنظور تداوم فعالیت بانکها ومؤسسات اعتباری ملی شده


لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ 20 میلیارد ریال حاصل ازقطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران واصفهان جهت بهبود امر دامپروری واحیای دامپروری سنتی روستائی


لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی استانها


لایحه قانونی تشکیل شورایعالی انفورماتیک کشور


لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی


لایحه قانونی راجع به نحوه مصرف درآمدهای مختلف در امور رفاهی و حمایت از مجذومین


لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی که بوزارت آموزش و پرورش واگذار شده است


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان ملی پیش آهنگی ایران و انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران


لایحه قانونی راجع به شمول تسهیلات و معافیتهای گمرکی دستگاههای اجرایی به جهاد سازندگی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع بشمول مقررات قانون استخدام کشوری به سازمان حفاظت آثار باستانی – تالار رودکی – مرکز اسناد فرهنگی آسیا و تأتر شهر


لایحه قانونی راجع به مقررات سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها و اضافه کارکارکنان مربوط و درآمد اختصاصی بیمارستانها و برخی امور استخدامی و مالی وزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی راجع به اجازه تعیین دبیر کل یا سرپرست کمیسیون و اعضاء کمیته های کمیسیون کلی یونسکو در ایران تا تدوین اساسنامه جدید کمیسیون مزبور


لایحه قانونی پاکسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


لایحه قانونی راجع به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان غیر رسمی واحدهای آموزشی غیر دولتی


لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی


لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید


لایحه قانونی راجع به مجوز دوفقره پرداختی از محل اعتبارات صندوق وام کارگری


لایحه قانونی اصلاح تبصره 3 ماده 18 موضوع قانون راجع به الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی


لایحه قانونی اجازه استخدام بوزارت راه وترابری و سازمانهای وابسته