×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان وپاسداران کمیته های انقلاب اسلامی ایران از مزایای حمایت و تامین اجتماعی


لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای مبلغ یک میلیارد ریال وام به صورت علی الحساب بشرکت سهامی صنایع شیر ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه عضویت وزارت بهداری وبهزیستی درشورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی ICLAS


لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن وباز خرید خدمت کارکنان مازاد براحتیاج دولت


لایحه قانونی راجع به انتقال کارخانجات مکانیک از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار وواگذاری وتحویل اراضی قورخانه به شهرداری تهران بطور بلاعوض جهت اجرای طرح مترو در تهران


لایحه قانونی راجع به اجازه ادامه قراردادهای استخدامی کارکنان شرکت بار وانبار درحال انحلال


لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه اراضی که براثر تخریب خانه های قلعه ایجاد شده به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 بماده 33 قانون کار


لایحه قانونی الحاقی به لایحه راجع به انتقال وسایط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه


لایحه قانونی مربوط به تأمین اعتبار برای مبارزه با اعتیاد ودرمان معتادان


لایحه قانونی راجع به تفویض وظایف واختیارات سازمان صنایع ملی ایران دراربطه با سردخانه های مشمول قانونی توسعه وحفاظت صنایع ایران به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی


لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم


لایحه قانونی شمول مقررات قانون استخدام کشوری به صندوق کارآموزی وتعیین تکلیف استخدامی کارکنان صندوق مزبور


لایحه قانونی الغاء ((لایحه قانونی راجع به تأیید عمل دولت درمورد انحلال هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وتفویض وظایف هیأت امنای صندوق مزبور به هیأت جانشین


لایحه قانونی راجع به تغییر ماده 15 اساسنامه سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران


لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران


لایحه قانونی خرید وسایل وتجهیزات دفاعی


لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت کمک به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودورینگ


لایحه قانونی راجع به شمول حکم تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 کل کشور واصلاحات بعدی أن درباره کارکنان شرکت سهامی کل معادن وذوب فلزات ایران که قبل از تاریخ 5 3 52 بعلت رسیدن به سن 65 سالگی از خدمت معاف شده اند ووراث آنان


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار جهت تکمیل واداره سردخانه های دولتی