×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373


تصویبنامه راجع به پاداش آخر سال ( عیدی) کلیه مستمری بگیران بازنشسته


تصویبنامه راجع به پاداش آخر سال 1373 (عیدی) کلیه مستمری بگیران از کار افتاده کلی، بازنشسته تامین اجتماعی


تصویبنامه راجع به ایجاد و تاسیس بخش بهنمیر در شهرستان بابلسر


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد صادرات مواد اولیه و کالاهای مشمول طرح


تصویبنامه راجع به ایجاد و تاسیس بخش گرگان رود در استان گیلان


تصویبنامه راجع به تاسیس روستای پیربکران در استان اصفهان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص رسیدگی به کلیه تخلفات قبل از 1373 8 7 دادگاههای انقلاب اسلامی در سازمان تعزیرات حکومتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص اضافه شدن تبصره هائی به بندهای 5 و6 مصوبه شماره 8781 81 70068 مورخ 1373 10 18


اصلاح آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی


تصویبنامه در مورد تاسیس و ایجاد بخش خانمیرزا در استان چهار محال و بختیاری


تصویبنامه راجع به تاسیس و ایجاد بخش وزینه در استان آذربایجان غربی


آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه


اصلاح آئین نامه ثبت هواپیما


اصلاح تصویبنامه در مورد ضریب افزایش سنواتی سالانه کارکنان دولت


اصلاح آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی, احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به در اختیار قرار دادن مبلـغ سه و نیم میلیارد ریال به سازمان بازرسی و نظارت بر کنترل قیمتها و سازمان تعزیرات حکومتی جهت اجرای قانون تعزیرات حکومتی


تصویبنامه راجع به تبدیل محل روستای صالح آباد به شهر