×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اعطای نشان های دولتی


تصویبنامه راجع به اصلاح بند 2 ماده 9 مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی لوازم مورد نیاز ورزش سوارکاری و چوگان


تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها


تصویبنامه راجع به اجرای طرحهای توسعه و عمران مناطق دهگانه که دارای قابلیتهای متنوع اشتغالزا و اقتصادی هستند


طرح چگونگی کاهش استعمال دخانیات


تصویبنامه در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها


تصویبنامه در خصوص مؤسسه خیریه عمل


تنفیذ مفاد تصویبنامه شماره 47355 ت 178 ک- 1372 11 3 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مناطق آزاد قشم- کیش و چابهار


اصلاح اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن


آئین نامه اجرائی طرح سرشماری عمومی


آئین نامه اجرائی بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته


آئین نامه اجرائی اعتبارات و مشمولین موضوع اعتبارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی موضوع بند «د» تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاح تصویبنامه تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی


ضوابط تعیین ارز مورد نیاز ماموران اعزامی به خارج از کشور


آئین نامه اجرائی بند (هـ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (22) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1373 کل کشور