×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاحات در دهستانهای استان تهران


تصویبنامه در خصوص تغییرات در آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


اصلاح اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاههای کشور


تصویبنامه در مورد تامین اعتبارات مورد نیاز بخش مسکن و احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصوب


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی بویژه امور عمومی و خدماتی به بخشهای غیر دولتی


آئین نامه نحوه اعطای کمکهای دولت به مدارس غیر انتفاعی


آئین نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود


آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص هزینه نمودن وصولی ها از محل حق التولیه، حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی در سال 1373


آئین نامه اجرائی بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اصلاح ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمائی خدمات ویژه


تصویبنامه در خصوص هماهنگ نمودن فعالیتها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط دستگاههای اجرائی


آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده (38) قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354 –


آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور


آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور


تصویبنامه در مورد فعالیتهای تولیدی و معدنی مشمول اولویت های یک و دوموضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت


اصلاح اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران