×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص فوق العاده جذب مستخدمان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه و اماکن مذهبی در سال 1376


آئین نامه اجرائی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی


تصویبنامه تعرفه کارمزد ضمانتنامه عام صادرات


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی


تصویبنامه راجع به معافیت وسایل و ابزار سوارکاری و چوگان از پرداخت سودبازرگانی


قانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ملداوی


قانون اصلاح ترکیب کمیته برنامه ریزی استان ، موضوع بند (الف) تبصره (47) قانون بودجه سال 1364 کل کشور


قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین


قانون تفسیر تبصره (2) ماده (22) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص چگونگی نقل و انتقال حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرات به شخص ثالث


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به افزایش مهلت پیمان ارزی داروهای تولیدی صادراتی


تصویبنامه راجع به وجوهی که به منظور بازسازی یا کمک به مراکز فرهنگی، رفاهی و هنری (دولتی) به حسابهای تعیین شده واریز می شود


ضوابط پرداخت فوق العاده جذب رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجی


قانون اصلاح قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


قانون الحاق دو تبصره به ماده (31 ) قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک