×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق از استفاده محل کسب که در اختیار شاکی بوده است


در خصوص نصب کولر ضمن تذکر این معنا که چنانچه آپارتمان مشارالیه به فضای دیگر بمنظور نصب کولر ارتباط ندارد و می تواند از فضای حیاط برای نصب آن استفاده کند


تحقق بزه درحدودماده 34 ق ت سابق و690 قانون تعزیرات اخیرالتصویب مستلزم احراز ارکان مادی و قانونی و معنوی جرم می باشد


در خصوص ایجاد مزاحمت و تصرف کوچه عام با توجه به اینکه اصحاب دعوی هیچیک حقی در آن ندارند بدادگاه حقوقی ارشاد میگردند


شکایت تصرف عدوانی در مهلت مقرر قانون مطرح نشده است و به این اعتبار استفاده از مزایای پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون رفع تصرف عدوانی ممکن نیست


خلع ید(رفع ید) در صورتی مصداق پیدا می کند که تصرف متصرف غاصبانه و با قهر و غلبه باشد0 حال آنکه تصرف خوانده با بعنوان مدیر و مباشر است یا مستاجر


رای دادگاه بدوی به محکومیت متهم به تحمل 6 ماه حبس مستندا به ماده 690 ق م


هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس بهای خواسته و درمرحله تجدیدنظر براساس مبلغ محکوم به تعیین می شود


اگر دعوی مطروحه از مصادیق دعوی مالی باشد ولی بدون تقویم خواسته در مرحله بدوی منتهی به صدور رای شده باشد، تشخیص اینکه قابل تجدیدنظراست یا نه باید در دادگاه تجدیدنظراستان رسیدگی شود


شهرداری مجاز به وصول عوارض مصوب از دفتر اسناد رسمی میباشد


تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی انواع بزنج پز محصول برای سال زارعی 1379- 1380


بخشنامه شماره 100 200 340127 مورخ 1377 12 27 وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکتهای آب و فاضلاب روستائی غیرقانونی است


مندرجات شناسنامه صرفا از نظر تغییر تاریخ تولد موثر در اعمال مقررات نظام وظیفه نبوده و تغییر سایر مندرجات شناسنامه در هر حال موثر و معتبر هستند


در مورد مستخدمان قراردادی اداره متبوع مستخدم الزامی به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی براساس قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ندارد


قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا ومسافر بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لتونی


قانون اصلاح ماده (58) قانون استخدامی وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون متمم الحاقی به توافقتنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون اصلاح قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کار کنان دولت