×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

قانون الحاق یک بند به ماده (3) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 12 22


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


تصویبنامه راجع به فوق العاده جذب مدیران


قانون اصلاح ماده (7) اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران


قانون اصلاح ماده (3 ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


آئین نامه اجرائی تبصره (63) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین کالاهای مشمول عوارض


تصویبنامه در خصوص مدت خدمت کلیه نیروها در مناطق عملیاتی و جنگی


تصویبنامه راجع به نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنها


آئین نامه اجرائی بند «ی» تبصره (5) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری


آئین نامه اجرائی ردیف (2) بند «الف» تبصره (46) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاههای ساری و ارومیه


ضوابط همکاری و چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت با هیأتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند «ط» تبصره (10) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (51) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «ج» تبصره (17) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی ردیف (1) بند «الف» تبصره (46) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور