×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاح بند 2 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات سال 1366


آئین نامه تشکیل شورای اشتغال مهاجرین جنگ نحمیلی


آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


اصلاحیه تصویب نامه شماره 5202 مورخ 1365 3 20


نظریه شورای محترمه نگهبان در خصوص دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها وموسسات و شرکتها و اشخاص خارجی


آئین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به فهرست سهمیه عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی


آئین نامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


لغو مصوبه شماره 111942 ت 728 مورخ136 9 14 هیات وزیران لغو و ترخیص کالاهای


آئین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 6 1


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 6 به ماده 4 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی


آئین نامه اجرائی تبصره 6 ماده 1 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366 03 26 مجلس شورای اسلامی


اساسنامه شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی


استفساریه راجع به بند 1 تبصره 9 قانون بودجه سال 1366


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوبه 1365 06 03 مجلس شورای اسلامی


اصلاحیه ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به ترخیص کالاهای موضوع تبصرخ 2 ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاحیه در مورد تصویبنامه های شماره 8312 مورخ 1354 4 1 ، 4810 مورخ 1356 3 2 و 20164 مورخ 1356 3 16


اصلاحیه تبصره ماده 4 آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 07 29 مجلس شورای اسلامس


تصویبنامه راجع به دریافت حواله خرید نخ و الیاف مصنوعی توسط صادر کنندگان کالاهای نساجی