×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

اصلاحیه قانون تشکیل سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 06 29


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد


تصویبنامه راجع به پرداخت مبلغ 3000 ریال معادل بهای بن ارزاق به کلیه مستمریهای بازماندگان


تصویبنامه راجع به دارندگان کلیه واریزنامه های صادراتی


مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1366


آئین نامه سوادآموزی کارکنان شور


اساسنامه سازمان حسابرسی


آئین نامه اجرائی نحوه هزینه کردن اعتبارات تبصره 36 قانون بودجه سال 1366


اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران


تصویبنامه راجع به اختصاص مبلغ یکصد و بیست ومیلیون ریال جهت تکمیل ساختمان سازمان های برنامه و بودجه


اصلاحیه قانون صادرات و واردات


نظریه شورای نگهبان در مورد وظایف و اختیارات مجامع عمومی شرکت ها و موسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات


آئین نامه اجرائی تسهیلات اعتباری اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


تصویبنامه راجع به افزایش حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث


آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047 ( کمک به حساب 100امام )


آئین نامه اجرائی تبصره 37 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


تصویبنامه راجع به تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیات وزیران موضوع اصل 138 وسایرقوانین


آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف


اصلاحیه تصویب نامه شماره 110096 ت 291 مورخ 1366 04 29