×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به اصلاح بند 3 ماده 16 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی


اصلاحیه تصویب نامه 99936 ت 216ـ 1366 4 4


آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1366


آئین نامه اجرائی تبصره 23 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی قسمت ششم بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


تصویبنامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی


آئین نامه اجرائی نحوه اعتبار مصرف ردیف 131600( بنیاد شهید ـ کمک)موضوع بند (ب )و ردیف 41 بند (الف ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 40578 ت 201ـ1366 3 30


آئین نامه اجرائی موضوع بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور از طریق بانکهای استان


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی


دسنورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره 3 قانون بودجه سال 1366کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 21 تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور موضوع نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قانون مزبور


اصلاحیه تبصره یک ماده 28 قانون تخلفات اداری


آئین نامه اجرائی بند 2 تبصره 8 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه های اجرائی 1و2و4 بند الف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366


آئین نامه اجرائی بند و تبصره 12 قانون بودجه سال 1366


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


الحاق یک ماده به آئین نامه اجرائی موضوع تصویب نامه 58200 مورخ 1365 10 9


آئین نامه اجرائی تبصره 32 قانون بودجه سال 1366