×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

آئین نامه مصرف اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی موضوع جزء 17 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1366


الحاق یک بند به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


اصلاحیه تصویب نامه 64566ـ 1365 10 30


اصلاحیه تصویب نامه شماره 2374 ت 33


آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به اصلاح اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


آئین نامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی


آئین نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب


آئین نامه اجرائی مصرف اعتبار ردیف 503052 موضوع تبصره 27 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 2 از قسمت (الف ) تبصره 21 قانون بودجه سال 1366کل کشور


تصویبنامه راجع به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1366


تصویب نامه راجع به الحاق تبصره 2به ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری


آئین نامه اجرائی موضوع بند 8 تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیف 105005کمیته انقلاب اسلامی


تصویب نامه راجع به نحوه هزینه کردن اعتبار ردیف 114013 وزارت ارشاد اسلامی بودجه سال 1366 کل کشور


اصلاحیه تصویب نامه شماره 3466 ت 61 مورخ 1366 2 8


تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند (ج) قسمت (2) تبصره (9) و اعتبارات مربوط به بازسازی و نوسازی تاسیات صدمه دیده منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1366


آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1366 کل کشور