×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کردستان»


مصوبه « اصلاح ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی»


مصوبه « انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مراغه»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی بابل»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت مدرس»