×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی ایران مصوب 1368 4 21-به شرح زیر اصلاح می شود


وظایف سازمان تبلیغات اسلامی


آئین نامه اجرائی تبصره(44)قانون بودجه سال 1372کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح مصوبه سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی


تصویبنامه در مورد اضافه کار کارکنان سازمان ثبت احوال کشور


تصویبنامه در مورد اضافه کار کارکنان اداری وزارت بهداشت ،درمان آموزش پزشکی


تصویبنامه راجع به واگذاری اختیارات دولت در مورد تبصره 51قانون بود جه سال 1372کل کشور با رعایت مفاد اصل مزبور به وزرای عضو شورای اقتصاد


تصویبنامه درخصوص الحاق ماده 11 به آیین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جها دگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تصویبنامه شماره670 –250 2 مورخ 1352 04 31موضوع ماده 3 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان


آئین نامه اجرائی تبصره (16)قانون بودجه سال 1372کل کشور


ضوابط اجرائی بودجه سال 1372کل کشور


دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران


آئین نامه کارهای سخت وزیان آور


اصلاح آئین نامه استخدامی سازمان حسابرسی


تصویبنامه درخصوص واردات میوه های گرمسیری در مقابل صادرات مرکبات


اصلاح ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن


مصوبه شورایعالی در خصوص انتزاع سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی


تصویبنامه در مورد فوق العاده شغل مشمولین قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی


تصویبنامه در مورد تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت جابجایی اعتبارات سال 1372طرحهای عمرانی


آئین نامه اجرائی تبصره (31) قانون بودجه سال 1372کل کشور