×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (30) قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اختصاص هزینه جهت تکمیل پروژههای نیمه تمام و اجرای طرحهای بازسازی و پیشگیری


تصویبنامه راجع به الحاق شهرهای مهر شهر و رجائی شهر به شهرستان کرج


تصویبنامه راجع به تعیین سهم بخشهای مهم اقتصادی در افزایش مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1372


آئین نامه اجرائی بند «ز»تبصره 37 قانون بودجه سال 1372کل کشور


آئین نامه موضوع بند «ه» تبصره 37 قانون بودجه سال 1372کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون بودجه سال 1372کل کشور


تصویبنامه در خصوص ماده 97 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


تصویبنامه راجع به انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهر از شهرستان تنگستان و الحاق آن به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


شکایت متضمن مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و بخواسته ابطال آن به جهت مذکور نیست


شهرداری بدون حکم ازمرجع قانونی حق تخریب بنای بدون پروانه را ندارد


مامورین شهرداری مجاز به تخریب ساختمان بدون پروانه یا ضبط مصالح ساختمانی بدون صدورحکم مرجع ذیصلاح نیستند


درمواردیکه شخص براثراجباریااکراه مرتکب جرم قابل تعزیرشده باشد اجبارکننده یااکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود


با توجه به رای کمیسیون شهرداری دائر برتعطیلی محل موضوع دعوی ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت توسط مشتکی عنهم وجود ندارد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضعیت استخدامی شورای عالی انقلاب فرهنگی


تصویبنامه در خصوص اشتغال به کار بازنشستگان


تصویبنامه در خصوص نظارت حضرت آیت الله شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع بند(3) ماده (44) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


موقوف الاجراء شدن تصویب نامه معافیت مالیاتی شرکتهای مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک


تصویبنامه در خصوص توزیع اعتبارات عمرانی بین استانهای کشور