×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضعیت استخدامی شورای عالی انقلاب فرهنگی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337 4 3 هجری شمسی )


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جهوری اسلامی ایران و دولت رومانی


دعوی ابطال سند مالکیت بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمیباشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف نمود


اگریکطرف دولت باشد باز هم تامین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است


اگر درجریان دادرسی وکیل فوت کند و وکیل دیگری معرفی شود به وکالت نامه جدیدتمبر مالیاتی الصاق نمیشود


دادگاههای دادگستری صرفا می توانندکانون وکلای دادگستری را ملزم به اتخاذ تصمیم نفیا بااثباتا به رد یاقبول تقاضای پروانه وکالت نمایند


عقدبیع بطورصحیح وباقبض واقباض مبیع وثمن که هردومعلوم بوده در قالب تنظیم وکالت نامه رسمی که در واقع مبایعه نامه نیزمیباشد انجام شده است


عزل وکیل با اعلام موکل به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه تحقق می یابد و در این مورد حق طرح دعوی هم دارد


موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل یاعدم عزل آن درضمن قرارداد شرط شده باشد


طرح دعوی از سوی وکلای رسمی دادگستری و رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع را دارد


دادگاه جهت محاسبه حق الوکاله استحقاقی تجدید نظرخوانده اقدام نکرده است وضرورت داشته نسبت به تعیین آن اقدام کند


باتوجه به انقضاء مدت اعتباروکالتنامه نظربه اینکه دلیلی بر عمل به آن درزمان اعتبارابراز نگردیده اقدام وکیل فاقد توجیه قانونی است


امین درصورت تعدی یاتفریط ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده است


نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه ننموده و سرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذاضامن نیست


اگرکسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است و تصرفات تنها از زمان اقامه دعوی بدون مجوزتلقی می گردد


استرداداموال امانی


تصرفات شریک درمال الشرکه که بدون رضایت شریک دیگرباشد ممنوع است فلذابااین وصف شریک می تواند خلع ید شریک را بخواهد


مطالبه سرقفلی به علت نبودن رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده منتفی است راجع به اجرت المثل چون به هرحال هرکس از مال دیگری استیفاءمنفعتی نمایدبایدازعهده آن به نفع صاحب حق برآید


انتقال سرقفلی ملازمه با انتقال منافع مورد اجاره داشته وانتقال آن باحفظ مالکیت منافع امکان پذیرنیست