×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

حتی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است


رفع ید مستاجر از مورد اجاره و مانع شدن از بهره برداری - قرارداد اجاره ای که بین مستاجر و سرپرستی بنیاد شهید انقلاب اسلامی که درآن زمان اختیاراتی درحفظ اموال سرپرستی داشته منعقد گردیده محمول برصحت تلقی می شود


تنظیم سند اجاره فرع بر وجود رابطه استیجاری است - مطالبه اجور نیز فرع براستیفاء و تصرف است


اگر مستاجر درعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نماید،حق مطالبه قیمت آن رانخواهدداشت


عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شود


رای ماهوی شعبه دیوان عالی کشوردرخصوص تخلیه


چون فروشنده زمین و ذینفع شرط مذکور در سند یا قائم مقام واقعی او دردادرسی مداخله نداشته صدور حکم به ابطال آن شرط موجه بنظر نمی رسد


شرط مجهول به طورمطلق از شروط باطله نبوده و ممکن است موجب جهل به عوضین نشود


دعوی اعتراض شخص ثالث باید به طرفیت طرفین دعوی اصلی اقامه شودوچون درمانحن فیه دعوی معترض ثالث صرفا به طرفیت خواندگان دعوی اصلی طرح شده است قابلیت استماع ندارد


عدم تودیع وجه و قیمت ملک در موضوع اخذ به شفعه موجب بطلان دعوی است


اگر شریکی حصه خود را از مال غیرمنقول قابل تقسیمی به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر با پرداخت قیمتی که مشتری داده است می تواند حصه مبیع را تملک کند


تنظیم هبه نامه


سند تحت عنوان اقرار ترک دعوی تنظیم شده و هبه نامه نمیباشد - عقد صلح


هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی را مجانا به کس دیگری تملیک کند، و هبه واقع نمی شودمگرباقبول قبض متهب


راهن نمی تواند درمرهونه تصرفی کند که منافی باحق مرتهن باشد


کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده باشدضامن عین ومنافع آن است اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم یاجاهل


برای هرمالی که درذمه باشد ممکن است رهن داده شود


تاموقعی که ذمه درقبال (بانک ) مشغول باشد تقاضای فک رهن بی وجه است


باتوجه به اعلام وصول طلب ازناحیه بانک ، چون سند رسمی رهن فک نشده اجرای رای دادگاه درمورد تنظیم وامضاء سند انتقال بارعایت تشریفات مربوط به فک سند رهنی خواهدبود


درخواست خواهان منطبق با ماده 630 نمی باشد (سازش وصلح دعوی )