×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

ابطال صلحنامه عادی


تقسیم نامه ماترک متوفی جزعقود لازم نیست تاشرط ضمن آن بین طرفین لازم الوفاباشدجزوشروط ابتدایی است


عقد صلح درمقام جلوگیری از تنازع موجود یاتنازع احتمالی قابل پذیرش است


انتقال ملک به خواهان به صورت صلحنامه قیدشده لذا کیفیت انتقال واینکه صلح به صورت مشروط ومقید و محدود به مدت خاصی بوده یا نه مشخص نمی باشد


اقرار وارث حاکی ازاصالت سندصلح نامه بوده دعوی خواهانهامبنی بر اثبات مالکیت وارداست


صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی در دفتر اسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد


صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه باایجاب و قبول طرفین دارد


صدور حکم به صدور پروانه وکالت به موجب قسمت اخیرماده 34 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری درصلاحیت دادگاه عالی انتظامی است


هیچ شریکی رانمی توان الزام به بقای اودرشرکت نمود


شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدد درشیئی واحد به نحو اشاعه ،و هریک از شرکاءبه نسبت سهم خود درنفع وضررسهیم میباشند


به علت نقص تحقیقات دررسیدگی دادگاه دادنامه صادره نقض میشود (تخلیه واجورمعوقه )


باتوجه به مستندات ابرازی و رابطه حقوقی طرفین دلیلی براستیجاری بودن این رابطه شده است دعوی قابل استماع نیست


عقداجاره به محض انقضاء مدت برطرف می گردد


استدلال دادگاه براینکه موردمنصرف از تبصره ماده 19 قانون موجرو مستاجراست موجه نمیباشد


ضرورت داشته که دادگاه استنباط خود را از لحاظ صحت وبطلان مندرج درقراردادوتاثیرآن درمعامله مستدلا عنوان نماید


تعیین اینکه خسارت توسط خوانده وارد شده یاخیر بادادگاه است و کارشناس فقط بایدمیزان آن راتعیین نماید


کسی که عملا یا اشتباها چیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند


دادگاه می بایست حکم خودرامقید به قدرالسهم خواهانهامینمود - نقص رسیدگی


درمعامله خیار تخلف شرط برای بایع پیش بینی شده و خریدار ملتزم به انجام شرط بوده که عمل نکرده است و دلیلی دائر براینکه بایع ازاستفاده ازشرط مذکور صرفنظرکرده ابراز نشده است ،حکم به فسخ سند عادی صادرمی شود


بند 2 ماده 233 مورد استناد خواهانها، مع الفارق از دعوی معنون بوده وشرط مجهولی حادث نیست تاموجبات جهل به عوضین رافراهم آورد