×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

قراررددعوی به علت عدم توجه دعوی به خوانده


برای صحت تاریخ سندعادی وصحت معامله دادگاه بایدمعاینه وتحقیق محلی وتحقیق ازگواهان ویاهراقدام دیگری راانجام دهد


صدورحکم به تنفیذقولنامه


طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ، مالک کسی است که ملک به نام او در دفترخانه املاک به ثبت رسیده باشد


مستند دعوی تحت عنوان قولنامه تنظیم گردیده است و شرایط مقرردرآن مویداین مطلب است واین مطلب که باتنظیم قولنامه موصوف عقدبیع محقق شده است موجه به نظر نمیرسد


حکمی که بعداز وقوع صلح ازدیوان کشورصادرمی شوداثری برای اصحاب دعوی نداشته وفقط برای محافظت ازقانون است


برطبق اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی بوده وانکار مدعی علیهانسبت به موضوع ، اقامه دلیل و مدارک قانونی رابه عهده مدعی محول می نماید


عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین آنها لازم الاتباع است


اصل حاکمیت اراده افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی پذیرفته است


مستنددعوی قراردادتلقی می گرددنه بیع نامه


مستند قولنامه است نه بیع نامه ،وبر انجام عقد بیع که ایجاد مالکیت دربیع برای خواهان وثمن برای خوانده دلالت نمی نماید


فروش اموال صغار بدون اجازه وتصویب دادستان صحیح و قانونی نیست


هیچ کس رانمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نموده مگر آن موارد اثبات شده باشد


معامله محجورین نافذنیست


آئین نامه مترجمان رسمی


آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز


اصلاح اساسنامه شرکتهای « حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران » و حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده 14 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


آئین نامه اجرائی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست


مصوبه شورای عالی اداری به منظور بهینه سازی امر ساخت ، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی