×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح فهرست پیوست تصویبنامه خریدودروسواری ساخت داخل


اصلاح آئین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید


اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه ردیف (1)بند «و»تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


متمم تعرفه هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (66)قانون بودجه سال 1363 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


تصویبنامه راجع به تعیین گروه ورودی دارندگان مدارک تحصیلی مختلف


اصلاح آئین نامه چگونگی اجرای طرحهای مربوط به وزارت نیرو موضوع تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


اصلاحیه تصویبنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و میزان فرانشیز پرداختی توسط بیمه شده


آئین نامه اجرائی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی


تصویبنامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تقدیر از کارمندان نمونه کلیه دستگاههای مشمول قانون هماهنگ پرداخت


الحاق یک تبصره به ماده 159آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 47


آئین نامه اجرائی صدور سند مالکیت و شماره گذاری تراکتور و کمباین


تصویبنامه در خصوص برقراری روابط سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت لیختن اشتاین


اصلاحیه تصویبنامه جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها


آئین نامه اجرائی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات