×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد حذف برخی از کالاهای مشمول طرح


آئین نامه اجرائی تبصره (44)قانون بودجه سال 1375کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1375کل کشور


تعرفه موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور در شرکت سهامی گوشت کشور


آئین نامه اجرائی بند «ج» تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند « ط » تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند « الف » تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند « ل » تبصره بودجه سال 1375کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (16)قانون بودجه سال 1375کل کشور


تصویبنامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت


تصویب نامه راجع به تشکیل شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص مهلت ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها


تصویبنامه در خصوص همترازی رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران


تصویبنامه در مورد اعتبار برای پرداخت پاداش آخر سال کار کنان


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح


تصویبنامه در خصوص معافیت از تودیع پیمان ارزی به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی


تصویبنامه راجع به اصلاح جدول تعرفه گمرکی