×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی


اقرارمتهم درمرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری هم باشد،کافی برای انتساب بزه قتل عمداست ،اگرچه دردادگاه منکر ارتکاب جرم بشود


درصورتیکه متهم اعتیادبه موادمخدرداشته باشد،کشف شیره تریاک از وی ملازمه بااستعمال موادمخدرداردوجرم مستقلی محسوب نمیگردد تا تحت عنوان نگهداری واخفاءموادمخدرقابل تعقیب باشد


به صرف آتش گرفتن اموال ،جرم حریق عمدی محقق است وبا دخالت مامورین آتش نشانی عنوان شروع به جرم پیدا نمیکند


دراتهام قتل عمد،دادگاه بایدبه دلایل وشواهدموجوددرپرونده توجه نماید ودرغیراینصورت حکم برائت متهم نقض خواهد شد


تغییر شکل ماده افیونی و تبدیل شیره تریاک به لول تریاک ،از مصادیق تهیه موادمخدرنبوده ومنظورقانونگذارازتهیه موادمخدرناظر به برداشت وجمع آوری محصول کشت خشخاش وبدست آوردن ماده افیونی است


چنانچه شاگردوسیله نقلیه بعلت هراس واضطراب ناشی ازواژگون شدن وسیله نقلیه ،خودرابه خارج ازوسیله نقلیه پرتاب و منتهی به فوت شود، دراین صورت رابطه سببیت بین عمل راننده وفوت متوفی وجود نداردهرچندراننده رعایت نظامات راننموده باشد


ازجمله شرایط تحقق جرم (جعل )قصدمرتکب میباشد وعدم احراز قصد موجب برائت متهم خواهد بود


دراتهام قتل غیرعمد ناشی ازحادثه رانندگی ، چنانچه علت اصلی تصادف ،بی احتیاطی ازطرف خودمقتول باشد،راننده ازاتهام تبرئه خواهدشد


اساسنامه سازمان گوشت کشور


مرجع شکایت ازقرارهای بازپرس که دراجرای نظامنامه قانون مرتکبین قاچاق صادرمیشود،دادگاه شهرستان است ومنحصربه قراربازداشت موقتی است که برای وصول جریمه نقدی ویابهای عین مال موردقاچاق صادرمیشود وسایرقرارهاازجمله قرارمنع تعقیب مشمول


دراتهام قتل عمد، چنانچه دلایل ومدارک موجوددرپرونده ،موجد قطع ویقین برتوجه اتهام نباشد،موجب برائت خواهدبود


جزای نقدی مذکوردرقانون منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی بر عهده مباشرجرم وصاحب مال میباشدنه معاون جرم ،ودرصورت تعدد مباشرین جرم ، پرداخت جزای نقدی متضامنا برعهده آنهاست


باکشف هروئین ازشخصی که حامل آن است اصل براین است که مالکیت هروئین با آن شخص میباشد ، وادعای تعلق آن به شخص دیگری مستلزم دلیل اثباتی است


دراتهام قتل عمدی ،وجوددلایل اثباتی لازم است و در غیراینصورت متهم برائت حاصل مینماید


دراتهام ورودبه فراش زن شوهردارکه بدون رضای زن صورت گرفته است چون شاکیه صاحب شخصیت وشرافت است لذادارای حق شکایت کیفری است وشکایت کافی برای تعقیب است وگذشت یاعدم گذشت شوهرموثرنیست


درانتساب اتهام قتل عمدی به مباشرومعاون جرم ،بایددلایل وشواهد لازم وجودداشته باشدودرغیراینصورت متهمین تبرئه خواهندشد


مسئولیت عدم اجرای مقررات کار و آئین نامه حفاظتی و بهداشت عمومی درکارگاه بعهده شخصی است که مسئولیت اداره کارگاه را بعهده دارد


دراتهام قتل ، دادگاه نبایدصرفا به شهادت چندنفرکه شهادت آنها تلقینی تشخیص میگردداکتفاء نموده وحکم برائت متهم راصادرنماید ودرغیراینصورت ازموجبات نقض خواهدبود


دفاع متهم دایربردفاع مشروع بایدمنطبق باشواهدوقرائن باشدودرغیر اینصورت موجب معافیت ازمجازات نخواهدبود