×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی


پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسقهای زراعی متروکه و املاک مسلوب المنفعه و بایره ای که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت درآمده است


سوءنیت در انجام یا عدم انجام تخلفات اداری مطرح نیست گرچه نظر نهایی قاضی مزبور قانونا صحیح باشد


قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی


قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط


قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی


لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی


قانون اراضی مستحدث و ساحلی


قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی


لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی


قانون اجازه امضا اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف


قانون تبدیل و تسعیر مال الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی


قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی


قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی


لغو تصویب نامه مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات قانون اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند


قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343


قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی


قانون تملک آپارتمانها


آئین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی


آئین نامه اصلاحات ارضی