×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

فروش قسمتی از ملک که در رهن بانک بوده بدون اینکه رهن بودن ملک به اطلاع خریداربرسدعنوان کلاهبرداری دارد


فروش قسمتی ازملک که دررهن باشداشکالی نداشته وعنوان کلاهبرداری ندارد


درتصرف عدوانی شریک نسبت به مال مشاع اگرسوءنیت محرزباشد موضوع دارای وصف کیفری است


درملک مشاع تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایرشرکاءجایز نیست لکن موضوع تصرفات شریک فاقدوصف کیفری است


شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک این است که دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال ،هر دو با سند رسمی و قابل تعارض باشند


دعوی جعل نسبت به مندرجات متن رسیدبصورت سفیدامضاءوقتی قابل استماع است که امضاءکننده مدعی باشدطرف دعوی آن راازطریق دیگری بدست آورده ومورداستفاده قرارداده است


موقعی عمل لواط باقسمت 7 ماده 207 قانون کیفرعمومی قابل تطبیق است که لواط به عنف وتهدیدانجام گرفته باشدوگرنه بدون عنف باقسمت اول ماده مذکورقابل کیفرخواهدبود


چنانچه دلائل وقرائن وشواهد موجود درپرونده مخالف اصول وکیفیاتی باشدکه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده است حکم نقض میشود


کافی نبودن دلایل دراتهام تجاوزبه عنف ،موجب برائت است


کافی نبودن دلایل درهتک ناموس به عنف (لواط)،موجب برائت است


دراتهام قتل عمد،کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است


دراتهام واردکردن موادمخدر،کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است


باکافی بودن دلائل مالکیت موادمخدروبااعتراض دادستان رای برائت دادگاه بدوی توسط دیوان کشور نقض میشود


دراتهام قاچاق موادمخدر،کافی نبون دلائل ازموجبات برائت است


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دائر به اصلاح بند 7 الحاقی به ماده 5 آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 تبصره سال 1344 کل کشور


درمواردی که تشخیص سن متهم قابل تاثیراست دادگاه پس ازرسیدگی وتعیین قدرمتیقن به صدورحکم مبادرت می نماید


اگرشخصی خواهرخودرابامرداجنبی دریک فراش ویادرحالتی که بمنزله یک فراش باشدببیندومرتکب قتل شودمشمول مجازات یکماه تاششماه حبس تادیبی است


قانون ازدواج دادگاه را مخیر نموده که عاقد را به مجازات فاعل یا مجازات معاون جرم که خفیف تراست محکوم نماید و در صورت اخیرتخفیف مجازات بایداعمال شود


صدورچک بجای فته طلب به منظوروثیقه تعقیب کیفری صادرکننده ،تاثیری درتعقیب صادرکننده چک نخواهدداشت وچنین چکی وصف کیفری ندارد


جرمی که باربودن کوپن تحقق میبابد،ربودن کوپن ازعوامل اجرایی آن محسوب وجرم مستقلی نیست