×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

فروش ملک باسندعادی به افرادمتعددمعامله معارض محسوب نمیشود


حمل و فروش غیرمجاز دارو


خرید و فروش غیرمجازدارو


خرید و فروش غیرمجاز دارو


احتکار، سوءاستفاده و انتقال غیرمجازدارو


عرضه سرنگ غیربهداشتی و گرانفروشی دارو


تجویز اشتباه دارو


عرضه خارج از شبکه دارو


عدم تسویه حساب کوپنها توسط عاملین ، تحت عنوان عرضه خارج از شبکه ، قابل رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی است


صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود


تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذاراست و آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات حکومتی درتعیین مجازات حامل کالای قاچاق معادل دوبرابرقیمت کالامخالف قانون است


الزاما نباید موسس و مسئول فنی داروخانه یک نفر باشد و داروسازحق فروش داروخانه خود را دارد و هیچ شخص حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد


نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی باشد لذا موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نیست


تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود و بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه استفاده از ارز خلاف قانون است


بند (ب) ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست ، بنابراین ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی شود


اگر تقاضا صرفا تامین خواسته باشد فقط تمبرهزینه قرار تامین خواسته باید الصاق و ابطال شود


تخلف ازموازین رسیدگی صلاحیت - شکایت کارگروکارفرما


صلاحیت ذاتی - شکایت کارگروکارفرما


شکایت کارگر وکارفرما


در ارتباط با وقوع قتلی که بر اثر ریزش دیوار صورت گرفته است