×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

اقدام دادستان عمومی که کتبا و رسما یکی از دادیاران دادسرا را توبیخ کرده خارج ازصلاحیت است


شئون قضائی - منع داشتن دوشغل


دستورموقت - کمیسیون ماده 100 - اجاره


امورپزشکی وداروئی - ابطال پروانه دندانسازی تجربی


کارگران نیزمشمول مقررات تعدیل نیروی انسانی هستند و مراجع حل اختلاف اداره کار مجازبه اعاده به کاراین قبیل افراد نیستند


ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کل کار و اموراجتماعی توسط دادگاه عمومی


ابطال رای صادره ازهیات حل اختلاف اداره کار توسط دادگاه عمومی


الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی


آپارتمان مسکونی بعنوان داروخانه قابل استفاده میباشد


اعتراض دستگاه دولتی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است


خواهان اظهار داشته که زمین بصورت دایرساختمانی است لکن دادگاه باین امر توجه ننموده است


با توجه به نظریه کارشناسان ، زمینی دیوار چینه ای دارد که ارتفاع آن 2 تا5 2 متر است و سابقه تصرف این حصارچینه ای بیش از15سال است بایر تلقی شده رای کمیسیون به موات بودن فسخ می شود


اظهارنظردادگاه درموردابطال کلیه اقدامات و عملیات تملکی خوانده نظرباینکه اساسا خواسته خواهان در اینخصوص مبهم است و منظور از کلیه اقدامات و عملیات تملکی مشخص نیست 0 رای در این قسمت نقض می شود


با توجه به تعریف موات در کتاب احیاءالموت تحریرالوسیله بالاخص قسم اول آن باین عبارت (الموت بالاصل دهومالایکون مسبوقا بالملک و الاحیاء و ان کان احراز ذلک غالبا بل مطلقا مشکلابل ممنوعا نظریه دادگاه تایید می شود


محوطه های کارخانجات وانبارهاازجمله اراضی احیاءشده محسوب میشوند


پلاکهای تجمیعی از حیث ضوابط ثبتی در حکم پلاک واحد است بنابراین اگریک یاچندموردازپلاکهابایریادایرباشنداین حکم شامل سایرپلاکها نیزمیشود


نظر باینکه تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی علیرغم اطلاع از پرداخت هزینه کارشناسی که بر عهده وی بوده امتناع نموده ودر این مرحله از دادرسی نیز نه تنها چنین درخواستی نداشته است رای دادگاه تایید می گردد


نظر باینکه نظریه هیات کارشناسان متخصص و رسمی دادگستری حکایت از دیم کاری قبل از1335 و در آن زمان داشته و قبل از سندمرقوم هم عکس هوایی ازمنطقه وجود ندارد لذانظریه فوق مویدا بگواهی گواهان قابل متعابعت و محمول بر صحت است


تخلف قاضی در رفع توقیف از اموال منقول بدون آنکه اعتراض اشخاص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم محکمه باشد


همینکه بخشی از پلاک ثبتی دارای ساختمان یا زراعت یا سابقه یا یکی از آن دو باشد دیگر عنوان موات را نمی تواند داشته باشد