×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

عمده اعتراض اداره زمین شهری حول این محور است که پلاک مورد ترافع سنگلاخ است و در سراشیبی اقع شده که با عنایت به صراحت نظریه هیات کارشناسی و با توجه به صلاحیت فنی هیات مذکور این اعتراض فاقد پایگاه قانونی است


دلیل بارز موات نبودن ، مندرجات سند رسمی دائر بر داشتن حقابه ازنهرلتمان بوده است


تا زمانی که از مراجع صالح قانونی تصمیمی بر موات بودن زمینی اتخاذ نشده اصل بر بقاء مالکیت است


احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن میشود


شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست موجب مالکیت نمیشود


عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح ونظایرآن عمران واحیاء محسوب نمیگردد


ماده یک آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ملاکهای ماده 14 ق م را پذیرفته است


هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنهااختلاف شود حکم تساوی نصیب آنها می شود


تصویب نامه شماره 12 31806 - 1339 12 27 هیات وزیران راجع به اجازه پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به هیات عالی اصلاحات ارضی جهت شروع عملیات اجرای قانون اصلاحات ارضی در منطقه کردستان


در لایحه مربوط به اضافه نمودن تبصره به بند 10 ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی


قانون اجازه انجام هزینه های ضروری و خرید وسائل و لوازم (وسائط نقلیه ) اصلاحات ارضی


تصمیم قانونی دایر به انتخاب هیجده نفر جهت عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی به آیین نامه قانون اصلاحات ارضی


قانون مربوط به اجازه اجرا آیین نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین


قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمین هایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده


مالکیت قبلی مالکین بر رودخانه منتفی بوده واین آب جزء مشترکات عامه است


حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند


معترض اظهار داشته که (( رای دادگاه مغایر با ماده 35 ق 0م 0 است ))


تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود


با فسخ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام دایر بودن رقبه ، بقاء ملکیت پلاک بنام دولت فاقد موجب قانونی است


حقوق متعلقه به املاک غیر منقول از جهت حق انتفاع و نظایر آن که شامل حق تصرف و دستارمی نیزمی باشد، از لحاظ حقوقی مشمول اموال غیر منقول می گردد