×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

درشرکت بامسئولیت محدود غیر رسمی بودن انتقال سهم الشرکه شرکاء موجب ابطال انتقال نیست


تخلیه به منظوراحتیاج شخصی موجربرای کسب یاپیشه یاتجارت پذیرفته میشود نه احتیاج فرزنداو


انتقال موخرسهام شرکت که به دونفرصورت گرفته باشدباطل است و شرکت نمیتواند به اعتباراینکه درانتقال سهام مصوبه هیات مدیره اخذنشده است به عنوان معترض ثالث به رای دادگاه اعتراض نماید


مطالبه اجرای تعهدپرداخت سودناشی ازمشارکت مدنی ووام بانکی


حافظ اموال توقیف شده مستحق اجرت نگهداری اموال است


در دعوی تخلیه بعلت احداث بنا با ارائه دلیل مثبت احداث بنا حکم بر تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه مستاجرصادر میشود


در اجاره رسمی مطالبه اجاربه بها میبایستی ازطریق دفترخانه تنظیم کننده سند بعمل آید هرچند اجاره بها بعد از تنظیم سند ازطریق دادگاه تعدیل شده باشد


منظور قانونگذار از نیاز شخصی موجر برای تخلیه مورد اجاره نیاز مادی است و شامل نیاز غیرمادی از قبیل انجام امور فرهنگی و خیرخواهانه را نمیباشد


دردعوی تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها اظهارنامه موجرباید به تمام مستاجرین ابلاغ ودراظهارنامه رقم دقیق مبلغ موردمطالبه قید شود


بعدازتنظیم عقدنامه چون طلب زوجه بابت مهریه عندالمطالبه میباشد لذاچنانچه زوج باتنظیم قرارداداجاره ، سرقفلی مورداجاره رابه دیگری صلح نماید زوجه ممکن است درمقام مطالبه مهریه خود تقاضای ابطال آنرابعنوان معامله بقصدفرارازدین بنماید


دردعوی استرداداموال موجوددرمنزل مسکونی علی القاعده مالک مال غیرمنقول مالک اموال منقول موجوددرآن نیزمیباشدمگرخلاف آن ثابت شود


تعهدشرکت فروشنده به واردنمودن اتومبیل خارجی وتحویل آن به خریدار معتبراست ونمیتواند به عذرتغییرمقررات وفورس ماژورقراردادرافسخ شده تلقی نماید


نفقه - اعتبار امر قضاوت شده (بند4 ماده 198وماده 203 ق 0آ0د0م 0) حضانت مادر (ماده 1169 ق 0م 0)


وقف - مالکیت واقف به عنوان شرط صحت وقف (ماده 57 ق 0م 0)


وفای به عهد به غیر جنس دین - اقرار مرکب (ماده 1283 ق 0م 0) لزوم تراضی درتبدیل تعهد


وصیت - مفهوم وصیت - تنفیذ وصیت (ماده 291 ق 0ا0ح 0)قراردعدم استماع دعوی


وکالت - مسئولیت وکیل


ورشکستگی - عجز از پرداخت و توقف تادیه - دفاتر تجاری - اختیار مدیران در اقامه دعوی - سمت مدعی - تاریخ توقف


وجه التزام در قولنامه - اثر اقرار(ماده 1275 ق 0م 0)


وجه التزام - تعهد به نتیجه و وسیله