×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

وجه التزام - چک - تعهد به فعل ثالث (ماده 234 ق 0م 0 و ماده 10) مسئول پرداخت چک


وجه التزام - استصحاب بقای دین - رد بیعانه (ماده 301ق 0م 0)


وجه التزام - ابطال اجرائیه - اجرای مدلول سند(ماده 92 ق 0ث 0) اثبات تحویل مبیع با شهادت (ماده 1307ق 0م 0)


وجه التزام - اعتبار شهادت در اثبات تصرف (بند1313 ق 0م 0) وجه التزام و خسارت (ماده 230 ق 0م 0) تهاتر قهری - خسارات


وجه التزام - التزام به بیع - عدم پذیرش صلحنامه عادی (مواد47و48ق 0ث 0) صلح خارج از دادگاه (ماده 629 ق 0آ0د0م 0) تجزیه اقرار(ماده 1282ق 0م 0)


وجه التزام - تعهد به تخلیه و تحویل - قلمرو ابراء - خسارت دادرسی


وجه التزام - وجه التزام - مهلت انجام معامله و مدت تعهد - اقامه ضمنی رابطه علیت میان تخلف خوانده و عدم انجام معامله (ماده 301ق 0م 0)


وجه التزام - تخلف از اجرای تعهد - فسخ قرارداد - سند عادی و اثبات تعهد - مبلغ مقطوع وجه التزام (ماده 230ق 0م 0)


وجه التزام - شرط فعل ( ماده 237 ق 0م 0) تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه - قوه قاهره مانع انجام تعهد (مواد227و229ق 0م 0)


امتناع داور از رسیدگی (ماده 639ق 0آ0د0م 0) وجه التزام وخسارت تاخیر تادیه (ماده 721 ق 0آ0د0م 0) - بیعانه


موعد انحلال عقد - انحلال قرارداد - اصل لزوم قراردادها - موعد قید تعهد و موعد فرعی - استفاده بی جهت در چک


مطالبه وجه - مقتضای امانت


مطالبه وجه - عدم پذیرش صلحنامه عادی (مواد47و48ق 0ث 0) اقرار به عنوان تنها دلیل (ماده 365ق 0آ0د0م 0) موعد انکار وتردید- اعتراضهای واخواهی


مرور زمان اجرای اسناد رسمی - مفهوم حق و دعوی - شناخت مدعی علیه در دعوی - ایراد مرور زمان در ورود ثالث ( ماده 734 ق 0آ0د0م 0)


مزارعه - مالکیت تبعی حبه نسبت به محصول (ماده 33 ق 0م 0) اعتبار شهادت - تحقیق محلی و تحقیق از گواهان


مالکیت مشترک - اجرت المثل - انکار بعدازاقرار(ماده 1277ق 0م 0) ازدیاد خواسته (ماده 117 ق 0آ0د0م ) مطالبه قیمت با بقاء عین (ماده 311 ق 0م 0)


مالکیت - دادخواست - پیوستهای دادخواست (ماده 74و ماده 493 ق 0آ0د0م 0) استناد به پرونده آگاهی - اثر نسبی اقرار(ماده 1278ق 0م 0)


مالکیت - اماره تصرف - اقراربه مالکیت سابق و تصرف فعلی (ماده 37ق 0م 0) انتقال ملک ثبت شده (مواد22و46و48 ق 0ث 0)


قولنامه - مطالبه وجه التزام ورد بیعانه - تهاتر قهری - وجه التزام والزام به اجرای تعهد اصلی


فضولی - اقرار مقید(ماده 1282 ق 0م 0) تجزیه مندرجات دفاتر مورد استناد (ماده 1298ق 0م 0) حق العمل کاری و وکالت (ماده 358ق 0ت 0) تعهد حق العمل کار در اجرای قرارداد (ماده 367ق 0ت 0)