×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

فسخ اجاره - شروع مرور زمان - تدریجی بودن منافع در اجاره و ایجاد علت فسخ و زمان اجاره ( ماده 480ق 0م 0) مفهوم تملیک منافع عیب قابل جبران (ماده 481ق 0م 0) مزاحمت ثالث در اثناءاجاره (ماده 488 ق 0م 0)


غصب - خلع ید، ارکان دعوی


خلع ید از غاصب


غصب - ارکان دعوی - مطالبه قیمت (مواد311و313ق 0م 0) تلف مالی مثلی- مفهوم مثلی


ضمان - اصل صحت - اثر عقد ضمان (ماده 698ق 0م 0) - استصحاب بقای دین


صلاحیت - مطالبه بهای زمین تملک شده در معبر عمومی - تملک اراضی به وسیله صدور پروانه


صلاحیت - ارجاع نادرست امر مختوم


صلاحیت دادگاه - دعاوی اجاره راجع به دولت (ماده 16ق 0آ0د0م 0)


صلاحیت دادگاه - ارتباط کامل و وحدت منشاء بین دو دعوی (ماده 284ق 0آ0د0م 0) صلاحیت دعاوی اصلی و طاری


اجرت المثل - میراث زوجه از اعیان ومنافع ترکه - مالکیت خواهان و استیفاء منافع خوانده - استحصاب بقای دین


تقاضای ابطال ماده 31 آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران (صنعت بیمه)


اجرت المثل - تغییر اختصاص پرداخت از اجرت المثل به اجاره بها


حریم _ دستور موقت


حریم - حریم قنات (ماده 139 ق 0م 0)


حریم - قلمرو فرض حریم قنات (مواد 1و3 قانون قنوات )


جهیزیه - اماره تصرف به سود زوج و زوجه - استفاده اختصاصی (ماده 56 آئین نامه اجراء ثبت ) اقرار مرکب (ماده 1283 ق 0م 0) استحصاب بقاء تصرف


جعل - مفهوم جعل - سفید امضاء - اهمیت امضاء


جعل - ادعای جعل در مراحله پژوهش - اماره قضایی - عدم ارائه دفاتر تجارتی و اختیار دادگاه


جعل - موعد ادعای جعل - جعل و تکذیب - استصحاب بقای دین و اصل عدم پرداخت


تصرف عدوانی - امر قضاوت شده - اتحاد موضوع و اصحاب دعوی - حکم مخالف با امر قضاوت شده