×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصرف عدوانی - احراز سبق و لحوق تصرف


تصرف عدوانی - لزوم طرح دعوی بر متصرف - اثر نسبی حکم - قرار رد دعوی


تعهد به انتقال - معلوم و معین بودن موضوع


قانون راجع به رشد متعاملین


قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


قانون افراز و فروش املاک مشاع


قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری


قانون ثبت املاک در مناطق عشایری


لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض


آئین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک


قانون الحاق ماده 148 مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351


قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333


تملک به مصلحت عموم - صلاحیت هیات سه نفری در قانون توسعه معابر


تعهد به دادن امتیاز تلفن- انتقال حق ( بند 3ماده 292 ق 0م 0) ماده 48 قانون ثبت در پذیرش اسناد عادی


تخلیه مورد اجاره - مفهوم قولنامه - اثبات انتقال با سند عادی


تخلیه مورد اجاره - تحقق اجاره (ماده 473 ق 0م 0) قرار عدم صلاحیت


تخلیه مورد اجاره - اجرت المثل زمان جریان دادرسی - صلاحیت


ایراد به سمت مدیران تصفیه شرکت - نمایندگی مدیران شرکت - حکومت ق م درباره تعدد مدیران - وضع حقوقی مدیران تصفیه شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال


اثر نسبی اقرار