×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع


قانون تمدید مدت تحصیلی سی نفر محصلین فنون عملی راه آهن


کشف مقدارجزئی هروئین که برای استعمال متهم بوده است بمنزله ثبوت اتهام خریدوفروش مخواد مخدرنیست


اتهام حمل واخفاء تریاک مستلزم دلایل اثباتی است


عدم احرازتعلق تریاک به حامل آن موجب رفع مسئولیت متهم ازاین جهت است


اگرحکم فرجامخواسته برخلاف قانون وبدون توجه به دلائل موجود درپرونده پرونده صادرگردیده باشدنقض میشود


اعتراضات ماهوی برحکم برائت متهم دراتهام موادمخدرقابل رسیدگی نیست


دراتهام قاچاق موادمخدره واخفاءتریاک ،عدم توجه به دلایل موجود در پرونده موجب نقض حکم برائت متهم است


ارتکاب قتل عمدی بااسلحه کمری به استناد ماده 170قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مرتکبین قاچاق وماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازجهت رعایت قواعدتعددجرم صحیح است هرچندکه اسلحه کشف نشده باشد


دراتهام قاچاق ،علم متهم به ممنوع الورود بودن کالا موجب محکومیت است


قاچاق - دادخواست برائت - استردادکالا


لوایح قانونی نیزمثل قوانین عادی بایدمنتشرشوند تالازم لااجراگردند


هرگاه درامورجنحه ظرف سه سال ودرامورجنائی ظرف ده سال ازتاریخ وقوع بزه ،موضوع بدون تعقیب مانده باشدتعقیب کیفری متهم بایدموقوف شودو ماده مزبوردلالتی براینکه اگرمتضررازبزه صغیرباشدمرورزمان کیفری از تاریخ رشداوشروع میشودندارد


توجه اتهام هتک ناموس ،مستلزم دلایل کافی است


فرجامخواهی دادسرای استان نسبت به حکم محکومیت متهم که موردموافقت دادستان کل قرارنگرفته باشدبه استنادتبصره 3ماده 432آئین دادرسی قابل طرح درهیات عمومی نیست


قتل غیرعمدی دراثربی احتیاطی راننده که سرعت هم داشته موجب مسئولیت است


وقوع حادثه تصادف وقتل موتورسواری که براثرسرعت ماشین وبی احتیاطی راننده بوده است موجب مسئولیت راننده است وانتساب بدون دلیل واقعه به بی احتیاطی وغفلت مجنی علیه وبرائت متهم مستندقانونی ندارد


رسیدگی به قرارمنع تعقیب اتهام قاچاق که بعلت فقددلیل صورت گرفته ومورداعتراض شاکی یعنی اداره جنگلبانی قرارگرفته درصلاحیت دادگاه استان است


تعلیق اجرای قسمتی ازحکم کیفری بدون اشکال قانونی است


اگر بین ایراد جرح و فوت رابطه علیت نباشد در اینصورت متهم تبرئه میشود - تخریب اموال منقول جرم محسوب است