×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

عدم احرازبی احتیاطی دراتهام ایرادجرح که بواسطه قطع درخت حادث شده است موجب برائت است


هزینه دادرسی کیفرمحسوب نمی شود


محکومیت به هزینه دادرسی بعنوان کیفرمحسوب نمیشود


محکومیت شاکیه خصوصی به پرداخت مبلغی بابت هزینه دادرسی اصولا قابل شکایت پژوهشی است


ارتکاب مواقعه به عنف بادختریازن بدون رابطه زوجیت (اعم ازقبل ودبر) هتک ناموس بوده ومشمول فرازاول بندالف ماده 207قانون مجازات عمومی است


حدوداختیارات وکیل تسخیری کلی است ومنحصربه مرحله بدوی نیست


توجه اتهام مشارکت درجعل ،مستلزم وجوددلایل کافی است


تعیین مجازات در مورد تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد موکول به مراجعه به مجازات موارد نظیرآن در موارد داروئی با یک درجه تخفیف گردیده است


اگردادگاه برفعل واحدمتهم که صرفا تحریص وترغیب عده ای اززارعین قریه ای به منازعه بامقتول وکسان آنان بوده آثارتعددجرم رابار نموده ومتهم رابه دومجازات محکوم کرده باشد،دراینصورت ازموجبات نقض است


عمل متهم درکوبیدن مجنی علیه به زمین که منتهی بفوت شده است منطبق با قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی است


برای توجه اتهام مربوط به استفاده ازسندمجعول وجوددلائل وشواهد کافی برثبوت تقصیروعلم متهم به مجعولیت سندابرازشده لازم میباشد


دردعاوی جزائی خاصه امورجنائی دلائل وشواهدکافیه موجب حصول علم عادی جهت تحقق مجرمیت متهم ضرورت داردولیکن چنانچه دادگاه دلایل موجود ازجمله همسان بودن گروه خونی مقتول باآثارلکه های بجامانده در درنزدمتهم راموردتوجه قرارندهدحکم برائت صادره نقض میشود


آن قسمت ازجرائم خلافی که از شمول اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم خارج است در صلاحت شورای داوری و رسیدگی به اعتراض اخذ جرائم از طرف افسران با دادگاههای بخش میباشد


دراتهام مالکیت موادمخدر،کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است


دراتهام ازاله بکارت کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است


حمل موادمخدرومالکیت موادمخدردارای مجازاتهای جداگانه ای هستند وحمل موادمخدردارای مجازات کمتری است واگردادگاه عمل متهم راحمل تشخیص وپس ازنقض دادگاه بعدی مالکیت موادمخدربداند،این امربمنزله بوجودآمدن حق مکتسب برای متهم نیست لیکن دادگاه نبایدمجازات


دراتهام جعل کافی نبودن دلائل سوءنیت ،موجب برائت است


دراتهام قتل عمد،کافی نبودن دلائل موجب برائت است


اگردرپرونده دلائل کافی که موجب حصول قطع ویقین برارتکاب متهم بربزه انتسابی باشد،وجودنداشته باشد،موجب برائت متهم خواهدبود


اشتباه درتشخیص نوع جرم موجب تغییرنوع جرم ومیزان مجازات آن میشود و لذادرصورتیکه حکم دادگاه دارای چنین ایرادی باشد،موجب نقض است