×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

اگرکیفرخواست بعنوان اتهام جنحه به دادگاه تقدیم شده باشددراین صورت رسیدگی دادگاه که غیابی انجام گرفته بلامانع بوده وچنانچه دادستان که حکم نسبت به وی حضوری محسوب است به این حکم درموعد قانونی اعتراض نکنددرمرحله رسیدگی واخواهی محکوم ،حق اعتراض ندارد


صرف اظهار متهم براینکه درسرقت شخص دیگری شرکت داشته نمیتواند موجب محکومیت این شخص دیگرشودومستلزم دلایل اثباتی است


مجازات اتهامات مذکور در بند5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت یکی از کیفرهای بند1 تا 6 ماده 20قانون فوق الاشعارمی باشدوماده 30 قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف ازاتهامات فوق الذکراست


دادگاه دراتهام هتک ناموس به عنف بازن شوهردار،بایدمحتویات پرونده واظهارات متهمین راموردتوجه قراربدهدودرغیراینصورت حکم برائت صادره نقض میشود


اتهام ازاله بکارت بایدمقرون به دلائل کافی باشدوصرف اظهارات شهود که مبتنی براظهارات شاکی باشدموثردرمقام نیست


درجرائم موادمخدرپرداخت جریمه بعهده مالک موادمکشوفه اعم ازاخفاء کننده یاحامل می باشد


اختیارات وکیل درسازش باطرف دعوی درصورتی معتبراست که دروکالتنامه تصریح شده باشد


امکان تسلیم مکفول برای کفیل منطقا وقتی میسراست که واقعاکفیل ازتقاضای مکفول له درتحویل مکفول مطلع شده باشدوفقط اخطارواقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضاراوازاین امراست


رد دادرس - شکایت رئیس دادگاه نظامی یک از متهم پرونده و سپس تائید رای دادگاه بدوی توسط وی


دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی ملکف است که وجهه عمل را برای تشخیص درجه قانونی جرم و تطبیق با مواد قانونی تمیز داده و از این نظرتکلیف را معین نماید


انجام دو معامله نسبت به مالی یکی با سندرسمی و دیگری با سندعادی ، معارض محسوب نشده ومشمول ماده 117 قانون ثبت نیست


احراز معارض بودن دو معامله با دادگاه است


طبق ماده 2اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال تاتاریخ تصویب قانون مزبورمنتهی به صدورکیفرخواست نشده است مشمول مرورزمان خواهد بود


انتشار و لازم الاجراء شدن لوایح قانونی برای تلقی عملی بعنوان جرم ، لازم میباشد


مغرورکردن به اعتبارات موهوم ،کلاهبرداری است


مغرورکردن به اعتبارات موهوم کلاهبرداری است


توسل به وسائل متقلبانه ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است


فوت ناشی ازطبابت بدون پروانه موجب مسئولیت شخصی است که دخالت در امورپزشکی نموده است


تعقیب جرم دارنده اسباب وادوات مخصوص شیره جوشانی وتریاک مالی و یاچراغ وآلات استعمال شیره یااجزاءآن بدون تقاضای مامورین وصول عایدات دولتی نیزممکن میباشد


داشتن چراغ شیره کشی وادوات شیره جوشانی بدون تقاضای مامورین وصول عایدات دولتی نیز قابل تعقیب است