×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

اگردرشیره کشخانه مقدارقلیلی شیره یاسوخته که براثراستعمال شیره بوجود می آیدکشف شودنمی توان وجودمقدارقلیلی شیره یاسوخته راجرم مستقلی دانست


دستورماده اول لایحه قانونی منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی مصوب تیرماه 1338برای تنظیم فهرست موادمخدره بنحواطلاق وبدون قیدوراجع به هردوقسم ازموادافیونی وغیرافیونی بوده وبهیچوجه منحصرامربوط به موادمخدره غیرافیونی نیست


حمل ومخفی کردن موادمخدره


فروش داروی غیر مجاز - صلاحیت دادگاه انقلاب - تعارض قوانین مصوب مجلس بامصوبات مجمع تشخیص مصلحت


درصورت عدم احرازقصد فعل وقصد نتیجه درتیراندازی ماموردرحین انجام وظیفه ،موجبات استیفای قصاص فراهم نمیباشد


صدورحکم اصراری از مرجع غیرصالح مانع از طرح پرونده درهیات عمومی اصراری کیفری است


پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه بر مبانی رای منقوض ،اصراردیوان عالی کشوربر رای سابق خودشرط تحقق رای اصراری است


عدم بلوغ متهم به قتل عمدی درحین ارتکاب مانع ازصدورحکم قصاص است


شرکت در قتل عمد بر مبنای دلایل و قرائن


مهدورالدم بودن مقتول باید با دلایل ثابت گردد


مسئولیت تضامنی شهرداری و پیمانکار دردیه فوت ناشی ازحفاری در خیابان


در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر از شش ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد ولو به نحو تخییر حکم صادره قابل تجدیدنظر می باشد


مجازات مخصوص افرادی است که در امر سمعی و بصری فعالیت حرفه ای دارند و شامل اشخاص عادی نیست


مطالبه دیه احتیاج به دادخواست ندارد - اعسار جانی جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موجب پرداخت دیه از بیت المال نیست


عدم ثبت ازدواج دائم


ترک انفاق جرم و قابل تعقیب کیفری بوده و از این حیث رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است


در مورد معافیت متقاضی تجدیدنظر از پرداخت هزینه دادرسی درامور کیفری به عهده ریاست دادگستری شهرستان مربوطه است


اتهام نگهداری اسلحه غیرمجازمستلزم اثبات سوءنیست متهم نیست ودر صورت وقوع قتل باچنین اسلحه ای موضوع ازجهت قتل نیزقابل تعقیب است


قراراناطه غیرقابل پژوهش است


بااستنباط ازقانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک ، جلوگیری از استعمال موادافیونی بطورتکیف ودرحقیقت منع اعتیادبه آنست واستعمال موادبطورخودکشی جرم نیست