×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسائل متقلبانه باید مقدم بربه دست آوردن مال غیر باشد


مسئوول حوادث ناشی از کار، کسی است که کارگربدستوراوکارمیکند


تخطی ازسرعت مطمئنه و عدم مهارت در رانندگی ، مصداق بی احتیاطی است


ایراد ضرب عمدی به موضع حساس ،منتهی به مرگ ،مصداق قتل عمدی است


چون رابطه سببیت بین (مرگ براثربیماری قلبی ) با (نزاع) ثابت نیست اتهام قتل احراز نمی شود


باتوجه به عدم احرازاختیارورضایت متهمه زناموجبی ندارد


تحقق جرم قتل عمدی منوط به مسلم بودن مرگ کسی است که قتل وی مورد ادعااست


جاسوسی محاربه دشمنی بادولت دخالت وکیل اصراری نبودن


لواط فعل حرام تعزیربمایراده الحاکم اصراری نبودن موضوع


تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری واخلال درنظم عمومی جایزاست


جاسوسی - محاربه دشمنی بادولت - اصراری نبودن - دخالت وکیل


جاسوسی محاربه دشمنی بادولت اصراری نبودن دخالت وکیل


وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی دارد


دادگاه عمومی مرجع صلاحیتدار نسبت به بزه کدخدا بوده و موضوع خارج ازصلاحیت دیوان کیفراست


ازبین رفتن قوه سامعه یک گوش ازکارافتادن عضومحسوب نمیشود


اگردادگاه بانامشروع بودن فرزندحکم برمحکومیت پدرازجهت ترک انفاق بدهد،این حکم غیرقانونی است


حکم پژوهشی که باحضوروکیل منتخب دادگاه صادرشده است غیابی محسوب نمیشود


بانفی عنوان رشوه ازعمل متهم ،موجبی برای ضبط مالی که بعنوان رشوه بوده است وجود ندارد


درخواست اعاده دادرسی درموردبزه خلافی مستندقانونی ندارد - درخواست اعاده دادرسی درموردبزه قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی جایز است


صرف تصرف خانه متصرفی غیر،بدون قهروغلبه ،بزه محسوب نمیشود