×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

درغیرموردبزه های مربوط به خدمت نظامی ،درصورتی که متهم درسرخدمت نظامی نباشدشایستگی رسیدگی بادادگاه های عمومی است


دادگاه به دعوی تصرف عدوانی بایدرسیدگی نمایدوعنوان اینکه تصرفات بوسیله امنیه بوده نمیتواندموجب رددعوی تصرف عدوانی شود


صرف گرفتن وجه ازکسی بدون بکاربردن شیوه متقلبانه ،کلاهبرداری تلقی نمیشود


اختلاس ازطریق استفاده ازبرگ ساختگی دونوع جرم مختلف بوده ودرتعیین مجازات مقررات تعددجرم بایدرعایت شود


اگربه درخواست دادستان دایربه تشدیدکیفرمتهم توجه نشود،رای قابل نقض است


در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف به تنهائی مناط اعتبار نیست و درصورتی که تشخیص دادگاه برخلاف اعتراف متهم باشد اعتراف موثر نیست


درمورداتهام خیانت درامانت به ادله متهم دایربرمالکیت مال وتاریخ خریدآن بایدتوجه شود


اگررسیدگی دادگاه درتشخیص حالت دماغی متهم درحین وقوع حادثه ناقص باشد موجب نقض دادنامه است


کیفرمتهم بالغی که کمترازهیجده سال داشته و بیش ازاندازه قانونی تعیین شده باشد،موجب نقض حکم است


آلت قتاله اعم است ازاینکه خودوسیله عادتا کشنده باشدویابه اعتبار خصوصیت موضع موجب قتل گردد


صدور دو قرار بازداشت بدل از جریمه برای یک قاچاق که ازطرف دو اداره یعنی گمرک و دخانیات اعلام شده است تخلف میباشد


صرف کسربودن صندوق یانبودن دلیلی که برداشت متهم راثابت کند دلیل بر مختلس بودن اونیست


در موارد تعیین صلاحیت محاکم که قید مهمترین جرم میشود همان درجات جرم (خلاف وجنحه وجنایت ) موردنظر میباشد و مهمترین جرم از ازحیث اینکه مجازات آن اشداست مطرح نیست


اگرمختلس مال مورداختلاس راقبل از صدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست


درصورتیکه اختلاس به دفعات بوده و هریک 500 ریال یاکمترباشد و مجموع آن از500 ریال تجاوزنماید،فقط یک جرم جنحه ای محسوب می شود


مستخدمینی که منحصرا مرتکب خلاف شده باشند، قابل تعقیب دردیوان کیفرنیستند واین امربرطبق اصول کلی دردادگاههای عمومی بایدرسیدگی شود


تصرف شریک در مال الشرکه خیانت در امانت محسوب نمیشود - بزه خیانت در امانت بزه مستمربشمار نمیرود


درمورداشخاص نظامی که مرتکب جنحه شوند،تخفیف کیفرممنوع است


کیفر معاون ضرب منتهی به فوت ، به یکسال حبس تادیبی قابل تخفیف نیست


اطلاع ندادن ازدواج غیرقانونی به اداره آمارجرم محسوب نمیشود