×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شکستن قفل و ورود بخانه برای سرقت ،شروع بجرم محسوب است


کیفرتعلیقی مادام که لازم اجراء نشده است نسبت به محکومیت دوم وبرای اجرای احکام تکرارجرم ،پیشینه کیفری محسوب نمیشود


تاریخ ارجاع پرونده ازطرف دادسرابه دادیارقاطع مرورزمان محسوب است


پیشینه محکومیت اعم ازاینکه حکم اجرایااجرانشده باشددرهرحال ازنظر تکرارجرم موثراست


قطع اشجارمشترک ازطرف شریک بزه بشمارنمیرود


عرضه غیرمجاز اثر انحصاری و ابتکاری نرم افزار و استفاده غیرمجاز از علامت تجاری غیر جرم است


ضبط وسیله نقلیه متعلق به معاون جرم که عملش مشمول ماده 8 قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 باشد فاقد مبنای قانونی است


توجه اتهام لواط ، مستلزم دلائل کافی است وصرف اظهارات شاکی ویا تناقض موجوددراظهارات متهم کافی برای انتساب اتهام نیست


درصورتیکه مقتول دارای بیماری قلبی بوده وایرادضرب وجرح منتهی موجب ترس ووحشت مضروب شده وباتشدیدنارسائی قلبی فوت نماید در اینصورت موجب مسئولیت ضارب خواهد بود


دراتهام قتل ،تشخیص کفایت یاعدم کفایت دلیل محکومیت یابرائت متهم ،بادادگاه صادرکننده حکم است وجنبه ماهوی دارد وقابل امعان نظرفرجامی نیست


توجه اتهام گرانفروشی مستلزم این است که درتاریخ معامله ،جنس دارای قیمت تثبیت شده ازطرف مرجع قانونی بوده ومعامله نیز نقدی انجام گرفته باشد


دراتهام قتل عمد،چنانچه دادنامه ازجهت تطبیق عمل متهم باقانون اشکال داشته باشد،ازموجبات نقض خواهد بود


دراتهام ایرادضرب منتهی به شکستن استخوان ،چنانچه دلائل وشواهد کافی برتوجه اتهام نباشد،متهم یامتهمین تبرئه خواهند شد


درقتل عمدی ،انطباق عمل متهم باماده 170 قانون مجازات عمومی مستلزم احرازسبق تصمیم وقصدقتل است ودرغیراینصورت قتل ازمصادیق قسمت اخیرماده 171 ناظربه ماده 170 همان قانون خواهد بود


دراتهام هتک ناموس زن شوهردارکه کمتراز 18 سال سن دارد، صرف شکایت شوهرکافی برای انطباق عمل بابند ب ماده 207 قانون مجازات عمومی است ،هرچندکه ولی زن صغیرشکایت نکرده باشد


دراتهام قتل ،صرف تناقض دراظهارات متهمین ویاوجودسابقه اختلاف قبلی ازموجبات انتساب اتهام نیست ومتهمین برائت حاصل خواهند نمود


دراتهام عمل لواط ،چنانچه اوضاع واحوال موجوددرپرونده حکایت از توجه اتهام بنماید،صدورحکم برمحکومیت متهم بلاشکال است


درجرائم مربوط به موادمخدراشتباه درتشخیص عنوان جرم ازقبیل اخفا موادمخدربه جای نگاهداری موادمخدرازموجبات نقض فرجامی است و تشخیص عنوان درتعیین مجازات موثراست


درانتساب اتهام مالکیت موادمخدر،ارزیابی دلایل توجه اتهام بادادگاه است


چنانچه مدعی خصوصی درپرونده مربوط به اتهام معامله معارض دادخواست ضرروزیان تسلیم ودرخواست ابطال معامله معارض رانموده باشد،این درخواست خارج ازشقوق سه گانه ماده نه قانون آئین دادرسی کیفری بوده ودرصلاحیت مراجع حقوقی است