×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

بین اعمال مقدماتی ارتکاب جرم وشروع به اجرای جرم تفاوت وجود داردوازنظرقانونی شروع به اجرای جرم قابل مجازات است ودراتهام انتساب عمل لواط به متهم ،ارزیابی دلایل بادادگاه است


دراتهام قتل عمد،بایدقصدقبلی متهم برای ارتکاب قتل احرازشودودر غیراینصورت حساسیت موضع وآلت استعمال شده موجب خواهد شد عمل متهم باماده قانونی دیگری تطبیق داده شود


دادگاه چنانچه دررسیدگی به تحقق بزه تخریب به دلایل وشواهدموجود درپرونده توجه ننموده و حکم برائت متهم راصادر نماید، ازموجبات نقض ورسیدگی مجددخواهدبود


اتهام ایراد جرح منتهی به فوت ،چنانچه مستندبه دلایل وشواهد کافی نباشدموجب برائت متهم خواهدبود وصرف تناقض دراظهارات متهم از موجبات انتساب اتهام نیست


دراتهام قتل عمد،ارزیابی دلائل وشواهد موجوددرپرونده ،بعهده دادگاه است ودرصورت عدم حصول قطع ویقین ،متهم تبرئه خواهدشد


شغل سردفتری با شغل وکالت دادگستری مغایرت دارد


اگرمشخص شودکه وکیل دادگستری محکومیت کیفری داشته است ابطال پروانه بلامانع است


شاکی مالک اتومبیل بوده و توقیف آن درحقیقت توقیف مال غیر محسوب می شود0 مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 رای به رفع توقیف صادر میشود


اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه


محقق است که در تاریخی که اجراییه علیه خواهان صادرشده شرایط صدور آن فراهم نگردیده بود0 دعوی خواهان صحیح تشخیص داده حکم به بطلان آن صادر می شود


هر یک ازبایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود


چک موضوع اجرائیه بابت قسمتی ازثمن معامله تسلیم گردیده لذا ادعای کسری مساحت زمین به فرض صحت ربطی به اجرائیه ندارد


رسیدگی در ماهیت دعوی بر این محور که تشخیص اینکه آیا خوانده حسب الادعا وجوه مربوط به حق بیمه را به خواهان پرداخت کرده بودتااینکه حق وصول آن راضمن اجراییه صادره داشته باشدیاخیر؟


نسبت به اسناد رسمی اجرائیه به درخواست ذینفع به وسیله دفترخانه صادر و توسط دایره اجرای ثبت اجرا می شود، دایره اجرای ثبت ذینفع نیست تا طرف دعوی قرار گیرد0 دعوی می بایستی علیه بانک که ذینفع است صورت گیرد


با توجه به اینکه سند عادی طبق رای ابرام شده دادگاه در دیوان عالی مبایعه نامه شناخته شده و خوانده ملزم به تنظیم سند انتقال گردیده است 0 بنابراین از تاریخ انعقاد، مبایعه نامه مالکیت در پلاک مربوطه نداشته است رای نقض می گردد


رای هیئت حل اختلاف موضوع قانون کار قطعی و لازم الاجرا بوده وقابل رسیدگی دردادگاه عمومی نیست


مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات ومباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است ازقبیل زراعت ، درختکاری بنای ساختمان و000 قابل استفاده نماید


نظریه کارشناسان منتخب دادگاه مجمل وناقص بوده وایجادعلم و یقین ننموده و فاقد استدلال و جهات و مبانی قانونی میباشد


نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دردعوی مطروحه فاقد سمت قانونی بوده ودعوی بر حسب مقررات قانونی توجهی به اوندارد تجدیدنظرخواهی بیوجه بوده و رد می شود


اسنادرسمی و عادی اراضی موات بلااعتبار اعلام شده است ، دعوی به لحاظ مشخص نبودن بقاء مالکیت یا عدم بقاء آن قابل استماع نمیباشد