×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که انکار مدعی علیه است منوط به قسم اونماید


مدعی علیه نیزمی توانددر صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم دعوی را منوط به قسم مدعی کند


کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند


تقسیط دین - دادگاهی که صالح به رسیدگی بوده می باید نسبت به همه دعاوی مطروحه نفیا یا اثباتا اظهار نظرنماید


رسیدگی به موضوع واحد درصلاحیت دادگاهی است که سبق ارجاع باآن میباشد


قبل از الغاء تصمیمات متخذه در زمینه تملیک ملک توسط دیوان عدالت اداری ، رسیدگی در ماهیت قضیه مجوز قانونی نداشته است


عدم مطابقت یکی از اضلاع پلاک خواهان با پلاک مجاور بیانگر تزاحم و تعارض ثبتی با همسایگانش می باشد و رفع آن نیز با توجه به بند 1 از ماده 25 قانون ثبت در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون مزبور است


براساس بند 6 ماده 10 قانون اهداف وزارت ارشاد مصوب 1365 موضوع درصلاحیت وزارت ارشاداست نه شورای مرکزی اصناف


به استناد ماده 41 قانون کار در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره کار است


نظر به اینکه تعهدنامه در خرم آباد تنظیم شده و به امضاء طرفین رسیده است در حقیقت این تعهدنامه قرارداد تلقی می شود0 به استناد ماده 22 ق 0 آ0د0م 0 دادگاه محل تنظیم صالح به رسیدگی است


ایرادات در دادرسیهای عادی باید دراولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود و در دادرسیهای اختصاری در اولین جلسه دادرسی به عمل آید


خواسته ابطال صورتجلسه شرکت تعاونی می باشد که نوعا ازدعاوی غیرمالی حقوق محسوب ومحتاج اعمال نظر قضایی است


تشخیص صلاحیت بین اداره ثبت و دادگاه برای افراز


چنانچه بین وارث محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه با دادگاه خواهد بود


مقررات مورد استناد دادگاه ناظربه زمینهای دایر و بایری است که بعد از پیروزی انقلاب تا سال 59 و در مناطق کردنشین تا پایان سال 63 در اختیار غیرمالک قرار گرفته باشد و رابطه حقوقی وجود نداشته باشد0 در خصوص مورد دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد


نظر به اینکه بین طرفین در محل ملک و هریک مدعی هستند ملکی را که در اختیار دارند پلاک جداگانه ای است موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد


مساله صلاحیت مقدم بر سایر امور است و دادگاه مقدمتا باید موضوع صلاحیت را روشن نماید و چنانچه خود را صالح تشخیص دهد به مسائل دیگر بپردازد


رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد کارگری و در صلاحیت شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد


قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبصره ذیل آن مطابقت ندارد و مواجه نمی باشد


رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف با محاکم دادگستری است