×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

خواسته از مصادیق درخواست تغییر نام خانوادگی نبوده و دادگاه باید با رسیدگی ماهوی در خصوص صحت و سقم ادعا اظهار نظر نماید


دعوی ابطال سندسجلی مکرردر صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است


مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرا قطعی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجراییه در صلاحیت آن است


دعوای نفقه با درخواست طلاق ارتباط کامل نداردکه دریک مرجع رسیدگی شود


تغییر نام کوچک در صلاحیت محاکم دادگستری است


شکایت ازعملیات اجرای اسنادرسمی درصلاحیت اداره ثبت وهیات نظارت می باشد


در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول مدعی می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود


شکایات واعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح دردیوان عدالت اداری نمی باشد


نظر به اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مورد از مواردی نیست که قابل طرح در شورای عالی اصلاحات ارضی باشد، دادگاه صالح به رسیدگی است


دعاوی راجع به اموال غیرمنقول درمحل وقوع مال بایدمطرح شودهرچند راجع به امورحسبی باشد که قانونگذاردراین امور محل اقامت متوفی راصالح دانسته است


نظر به اینکه در بین خواندگان صغیر وجود دارد موضوع افراز با دادگاه است


مستفاد از ماده یک قانوان افراز و تقسیم املاک مشاع ،موضوع در صلاحیت واحد ثبتی محل میباشد


رسیدگی به دعاوی (ابطال ضمانتنامه ها و پیمان نامه ) در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که محل انعقاد قرارداد بود، می باشد


باتوجه به خواسته دعوی که ابطال سند می باشد در مورد تشخیص زارع صاحب نسق رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است


با توجه اینکه دعوی اقامه شده از ناحیه خواندگان دعوی طاری بوده مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد0 تشخیص بعدی دادگاه تاثیری در مسئله صلاحیت ندارد


مرجع رسیدگی به عملیات اجرای اسنادرسمی اداره ثبت وهیات نظارت است


مطالبه دلار با احتساب نرخ یوزانس بانک مرکزی


با توجه به تصویر سند رسمی که به موجب آن خواهان به سرپرستی و مباشرت اراضی و باغات خواندگان تعیین و منصوب شده است مباشر زارع محسوب نمی شود


صدور حکم مبنی بر قلع ونزع بنا ملازمه با احراز نحوه مالکیت خواهان نسبت به زمین دارد


بر حسب قوانین اصلاحات ارضی ، زارع صاحب نسق کسی است که قبل از تاریخ 1340 10 19 به بانک یا خرده مالک اجاره پرداخت نموده و قبوض مال الاجاره را به این اداره تحویل دهد