×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

ایرادضرب منتهی به فوت که بدون دلیل باشد،موجب برائت متهم است


ایرادضرب منتهی به فوت که بدون دلیل باشد،موجب برائت متهم است


ماده 153 قانون کیفرعمومی ،ناظربه موردی است که تدلیس وتبانی بامامور دولت صورت گرفته باشدوباتبرئه ماموردولت ،تبانی منتفی است


درموردیکه دادگاه بتواند سن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد،تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد


اگرقاتل مشخص باشد،موضوع مشمول مقررات قتل درحین منازعه نخواهد بود


نگهداری مقداری ازاموال موردامانت درمقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال امانتی خیانت درامانت محسوب نخواهد بود


مقررات راجع به شهادت و امارات ناظر بامور حقوقی است


نقض مکانیکی که موجب قتل غیرعمدی شود درصورتی موجب مسئولیت راننده است که این نقص قبلا وجودداشته نه اینکه درزمان وقوع حادثه غفلتا نقص حاصل شود


سوارکردن یکنفرمسافردروسیله نقلیه باری موتوری پهلوی راننده ممنوع نیست


بین عمل راننده درسوارکردن مسافرروی بارو وقوع قتل غیرعمد،رابطه علیت وجود دارد


اثرلاستیک درروی آسفالت خیابان بطول بیست مترکه هنگام ترمزکردن ایجاد شده وموردگواهی کارشناس قرارگرفته است دلیل بی احتیاطی راننده است


برای تشخیص محل حادثه که آیاحومه شهربوده یاخارج ازحومه دادگاه باید به وسایل مقتضی تحقیق بعمل آورد


اگرعمل متهم درسرعت سیرماشین موجب دوحادثه شده باشد،تعددنتایج موجب تعددعمل نخواهدشد


کیفیت صورت واقعه اگرحاکی ازبی احتیاطی و عدم مهارت راننده باشد دراینصورت مسئولیت دارد


رابطه علیت بین وقوع حادثه وعمل متهم که مسافری راروی بارسوارکرده است وجوددارد


تصویبنامه شماره 67 - 2 250 مورخ 1352 4 31 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان


استفساریه قانونی راجع به تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور


قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور


قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال 1367 کل کشور


قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 1370 5 6 مجلس شورای اسلامی