×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370 5 6


قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار


قانون اصلاح قسمتی از بودجه سال 1370 کل کشور


تفسیر قانونی در خصوص ماده (56) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن


قانون اصلاح مواد 15، 31، 32، 33، 34 و 69 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن


تفسیر قانونی ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور


اساسنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی


قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 106 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح ردیفهای 266501 و 503155 موضوع بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


قانون اصلاح قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی


قانون میزان تاثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی


قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی


قانون اصلاح تبصره (1) بند (4) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره ای به آن


قانون لزوم استفاده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی شاهد از تسهیلات مقرر در قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365 3 1


قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 12 13 مجلس شورای اسلامی


قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش


قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 10 27 مجلس شورای اسلامی